Ifjúsági Bizottság 2004


Szuhánszky Tímea
Ifjúsági Bizottsági jelentés a 2003/2004-es konferencia évről

"Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő a szeretet és a józanság lelkét." I.Tim 1,7

"Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztett. Hanem vesztek erőt, minekután a Szentlélek eljő rátok: és lesztek nékem tanúim…a földnek mind végső határáig." Ap.Csel. 1,8-9


Bevezető

Először is szeretném az Ifjúsági Bizottság mibenlétét, célját, feladatait újból hangsúlyozni egy olyan összefoglalóval, melyet az elmúlt konferenciaévben fogalmaztunk meg.

1. Az Ifjúsági Bizottság küldetése (Misszió) - mi végre vagyunk?  Isten országának építésére, Jézus Krisztus örömüzenetének
hirdetésére. Hogy emberek (jelen esetben főleg fiatalok) Jézus Krisztushoz találjanak, újjászülessenek, életük megváltozhasson. "Ismereteik bővülésével párhuzamosan növekedjenek Isten megismerésében, Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatuk mélyüljön el a Biblia tanulmányozása, az imádság és a közösség gyakorlása által, életük kérdéseiben ismerjék fel, alkalmazzák és nyíltan képviseljék a bibliai alapelveket. Szánják oda életüket az Evangélium üzenetének nem hívő társaikkal való megosztására, hogy őket a Jézus Krisztusban való hitre megnyerjék."

2. Víziónk (kívánatos jövőbeli állapot)
Az ifjúsági körök - Jézus Krisztus evangéliumát hirdető olyan szeretetteljes, nyitott, baráti körök/közösségek, amelyek rendszeresen összegyűlnek, Bibliát tanulmányoznak, imádkoznak azzal a céllal, hogy egymást lelkileg építsék, az ifjúsági körön belüli és kívüli fiatalok számára Jézus Krisztus váltságáról tanúságot tegyenek és őket nagy szeretettel a Krisztus melletti döntéshez segítsék. Az ifjúsági programok (táborok, találkozók) - az ifjúságokon belüli és kívüli fiataloknak szóló és őket megszólítani képes olyan rendezvények, melyek egyes céljaiknak megfelelően, baráti, őszinte, vidám légkörben biztosítsák a fiatalok találkozását, egymás megismerését, eszmecseréit és az Evangélium hírdetését.

Mindenek alapja az imádság legyen. Tervezzünk és gondolkodjunk, de ehhez kérjük el Isten bölcsességét, hogy az Ő terve alapján, ne öncélúan munkálkodjunk.

Az elmúlt konferenciaévben, ebben a szellemben 5 megbeszélést tartott a bizottság. A megbeszélések alkalmával egyeztetjük céljainkat, véleményeinket, a programok szervezése közben, pedig állandó információáramlás történik a levelezőlistán keresztül. A konferenciák szervezését a bizottsági tagok felváltva vállalják el, így tapasztalatot szereznek, felelőséget vállalva, másokat beintegrálva végzik munkájukat. Megpróbáljuk kivenni a részünket mind a tizen a munkából, feladatokból.

A bizottság számára négy feladatot határoztunk meg a múlt évben:

1. Körzetekben folyó munkát figyelemmel kísérni és segíteni, a vezetők
képzése
2. Körök közötti információáramlás segítése
3. Fiatalok számára programok, táborok, találkozók szervezése,
elősegítése
4. Nemzetközi konferencián való részvétel segítése


Az elmúlt év

1. feladatcsoport
Körzetekben folyó munkát a kérdőívek kiértékelésével megkezdtük, próbálunk segíteni, megoldásokat keresni és szem előtt tartani mindazt, ami a körzetekben hiányként lép fel. A kiértékelés nyilvános, olvasható a MIX újság 2004. februári számában.

2. feladatcsoport
A körök közötti információáramlást sikeresen megoldottuk, így a 10 körzetből való bizottsági tagok kommunikációja az ülések alkalmával, emailes levelező rendszerünkkel és természetesen a MIX újság segítségével történik. A MIX  levelező listán és a MIX honlapján értesülhetünk az ifjúsági programokról, mind a már lefutottakról, mind az elkövetkezendőkről. Imalevelünk a MIX újságban jól működik, köszönjük az imádságokat, az imahátteret.

3. feladatcsoport
Az elmúlt évben megvalósult programok:

Tavaszi Ifjúsági Konferencia
2003. március 14-16. Piliscsaba
Téma: Zsoltárok
Előadó: Monty Tailor
60fő

Nyári Ifjúsági Konferencia
2003. július 2-4. Balinka
Téma: Ígéretek
Előadó: Hecker Róbert
60 fő

Nyári Családos Konferencia
2003. július 8-13. Balinka
Ifjúsági szemináriumok, ifjúsági istentisztelet
50 fő

Ifjúsági Munkatársképző
2003. október 23-24. Budapest
Téma:  Biblia tanulmányozás
Előadó: Schwáb Zoltán
20 főMIX-nap
2003. október 25. Budapest
3 szekció (újság, zene, szabadidő) előző évi értékelése és jövő évi programterve
30 fő


A MIX szervezetünkről kicsit bővebben:

A 3 szekció:

MIX újság - mely sokak örömére továbbra is működik, előfizetéssel történik a terjesztése   (150 Ft/db), itt említeném meg a MIX honlapunkat, amit érdemes megtekinteni (mix.metodista.hu)

MIX programszervezők - az országos focibajnokságot az idén is megrendezték nagy sikerrel.
Hernádi Vizitúra
2003. július 15-20.
25 fő

MIX zenekar - újból elkezdtük a próbákat Budakeszin, Tavaszi Ifjúsági Konferencián fellépésünk volt, pénzt gyűjtöttünk a MIX CD kiadására.

Tehát a szervezett működése továbbra is hasonlóan folyik. Célunk még mindig ugyanaz: szeretnénk nyitni a "külsősök" felé, szeretnénk embereket megnyerni az Úr számára és erre minden lehetőséget és formát megragadni.

Téli csendesnapok - regionális csendesnapok lehetőségét kínáltuk fel a téli időszakban, gyakran találkozik 2-3 körzet ilyenkor, és mi ezt támogatjuk. A Szilveszteri közös együttléteket többen igénylik a fiatalok közül, idén a Budapesti Központban gyűltek össze.

Tavaszi Ifjúsági Konferencia
2004. március 12-14. Piliscsaba
Téma: Ábrahám
Előadó: Varga László
70fő


Nem az ifjúsági Bizottság szervezésében, de a munkájához kapcsolódnak az alábbi programok, amit lehetőségeink szerint,
elviekben támogatunk.


Hitmélyítő Tábor
2003. augusztus 10-17. Benkőbokor
Téma: "Önmagunkat megismerni a legnehezebb"
Gyurkó József szervezésében, 40 fiatal részvételével, bensőséges együttlét jellemezte. Ez úton is szeretnénk megköszönni neki az áldozatos munkát.

Fiatal felnőttek találkozója - Lakatos Judit és Csernák Zsuzsanna szervezésében az idén idő hiányában elmaradt, de jövőre
mindenképpen szeretnének újból találkozni. Itt szeretnénk még megemlíteni, és buzdítani a fiatal felnőtteket, hogy helyi imaköröket szervezzenek, találkozzanak minél gyakrabban.

Cserkészet - Szuhánszky Gábor szervezésében a 696.sz. Wesley János Cserkészcsapat évente több tábort, portyát szervez. Kb. 50 gyermeket és fiatalt mozgat meg ez a szervezet.


4. feladatcsoport
Nemzetközi konferencián való résztvételt az idén egy újabb formában oldottunk meg. Magyarországon, Dobogókőn szerveztük meg az EMYC-t (Europian Methodist Youth Council). Lakatos Judit és Szuhánszky Tímea szervezésében történt az Európai Metodista Ifjúsági Tanács magyarországi találkozója. Európa országaiból látogattak el hazánkban több mint hatvanan. Ők ifjúsági vezetők, ill. ifjúsági munkát végeznek európaszerte a Metodista Egyházban. Egy hetes együttlét,
melyen tapasztalatcsere, ismerkedési lehetőség, kapcsolatok kialakítása és ápolása, közös konferenciák megvalósítása a cél. A magyarországi fiatalok köréből többen segítőként vettek részt és ezt itt is szeretnénk újból megköszönni. Jó visszajelzéseket kaptunk külföldi vendégeinktől.

Terveink a következő évre
Az elkezdett munkát szeretnénk továbbvinni a következő évben.

1. feladatcsoport
Szeretnénk a kiértékelt kérdőíveket gyakorlati oldalra lefordítani, ezzel segíteni a körzetekben folyó munkát, ösztönözni a fiatalokat a feladatok elvégzésére. Szeretnénk, ha minden ifjúságban működne egy olyan vezetőség, amely tudja, hogy mi az ifjúságának célja, hol áll ifjúsága, felelősséget érez körének fiataljaiért, imádkozik értük, vagyis tudatosan gondolkodik és cselekszik Isten országáért és körzeti ifjúságáért. Szeretnénk, ha az egyes ifjúságok egymással jó kapcsolatban lennének, többször találkozhatnának, összejárhatnának, mindezt az országos rendezvényeken kívül is, (erre egyébként vannak már
példák.) Ezt erősítendő, valamint hogy a körzetek vezetői, vezetőségei egymással könnyebben kommunikáljanak, örömeiket, problémáikat, imakéréseiket megoszthassák egymással egy levelezési listát hoztunk létre. (ifivez@yahoogroups.com )

2. feladatcsoport
Szeretnénk a mostani csatornákat (imalevél, honlap, levelezőlista, újság) jól kihasználni, esetleg újabb ötletekkel bővíteni.

3. feladatcsoport
Szeretnénk, ha a következő évben is az eddigi programok megrendezésre kerülnének hasonló célokkal és hasonló
lebonyolításban.

Tavaszi Ifjúsági Csendesnap (ami már lezajlott)

Nyári Ifjúsági Konferencia - Tiszaligeten

Nyári Családos Konferencia - Tiszaligeten

Ifjúsági Munkatársképző

MIX-nap
 Pólópályázatot hirdetünk a fiatalok körében, metodista ifjúsági pólót, esetleg MIX pólót tervezünk. Ezzel is az egységet szeretnénk kifejezni.
 Az idén a vizitúra helyett gyalogtúrát szerveznek a fiatalok.
 A zenekar a nyári konferencián (ifjúsági, családos) lép fel, augusztusban evangélizáción vesz részt Hetesen.

Téli csendesnapok - elképzelhető, hogy lesz országos szintű.

4. feladatcsoport
Idén előreláthatólag két nemzetközi metodista ifjúsági konferencia lesz. Distinctive - Európai Metodista Ifjúsági Konferencia, július Belfast (É- Írország) CINA Projekt – Metodista Ifjúsági Találkozó, augusztusban, Schwarzenshof (Németország)

Egyéb feladatok, vízió a jövőre:
 Szeretnénk a metodizmussal foglalkozni, az elkötelezettség gondolatával.
 Az Ökumenében szervesen résztvállalni, hisz Magyarországon az idén alakult meg a Magyarországi Ökumenikus Tanács Ifjúsági Bizottsága, melyben a reformátusok, evangélikusok, ortodoxok, baptisták mellett teljes jogú tagok vagyunk.
 Szeretnénk "testvér" egyházakkal közös programokat szervezni (pl: Názáreti Egyház), illetve külföldi metodistákkal kapcsolatot kiépíteni.
 Szeretnénk lelkészeinkkel együtt végezni munkánkat, szükségünk van az ő támogatásukra, teológiai, tapasztalati, hitéleti tudásukra.
 Pályázatok írását tervezzük a jövőben, így nyerve támogatást a különböző eseményekre, rendezvényekre.


Befejezésül

Ezúton szeretném megköszönni az elmúlt évben elmondott imákat, felajánlott segítségeket, a visszajelzéseket. Köszönjük az építő kritikákat és a dícséreteket. Kérem, hogy továbbra is gondoljatok ránk imádságban, segítsétek munkákat, ösztönözétek fiatal testvéreinket az egyházban betöltött munkájukban, feladataikban. Bíztassátok őket az elhívatottságra, mert ez igen fontos a mai világban, ahol az ember nehezen találja meg a helyét. Adjuk meg az igazi otthont a gyülekezetben, hogy ne elvágyódjanak innen a fiatal testvérek, hanem szeressenek köztünk lenni, és akik itt vannak, azokat oly könnyen ne
eresszük el, érezzék a szeretetünket, hogy szükségünk van rájuk. Csak közös erővel tudunk nyitni, fejlődni.
                                               
        a bizottság nevében
                                               
        Szuhánszky Tímea 


Budakeszi, 2003. 04. 10.