Események:

2002. október:

Kovács Ilona: A Jubál Fesztiválon jártunk (MIX 2002. nov.)

A gödöllõi Mûvelõdési Ház évrõl évre otthont ad annak a keresztyén könnyûzenei hétvégének, amit mi csak Jubál Fesztiválként ismerünk. Idén is elzarándokoltunk erre a rendezvényre, bár az esõs idõ és a nehézkes közlekedés - úgy látszott - ellenünk volt.

A Fesztivál keretén belül különbözõ felekezetek együtteseinek mûsorát hallgathatjuk, - a legtöbben aktívan részt vesznek gyülekezetük életében. Az elõadók között sokféle stílus képviselteti magát, mindannyian Istentõl kapott ajándékként használva az éneket és a zenét. Szolgálatuk nemcsak az evangélium továbbadása.

A közös dicsõítés, éneklés öröme fontos szerepet játszik abban, hogy a különbözõ hívõ közösségekbõl érkezõk átélhessék a Zsoltáríró szavait: "Ímé mily jó, gyönyörûséges a testvérek egysége."

2002. augusztus:

Kovács Ilona: Evangélizációs koncert Mezőtúron (MIX 2002. nov.)

"Krisztus újjáteremtett, halálból Õ kimentett, kegyelmében nyugszom meg én."

Ez a dal nyitotta azt a mezõtúri evangélizációs koncertet, amit 2002. aug. 31-re szerveztek helyi és szolnoki metodista testvéreink. Egy kis evangélikus templom volt otthona ennek az alkalomnak. Az este vázát MIX együttesünk koncertje adta; ezt egészítették ki és tették teljessé a bizonyságtételek és Szuhánszky Gábor igehirdetése az "IGAZI ÉRTÉKRÕL".

Az együttes tagjaként nagy izgalommal néztem az elõttünk álló órák elé. Ahogy a kis templom padjait mind több és több ember töltötte meg, úgy fokozódott bennem ez a kezdeti izgalom. A meghívottak arcán várakozást láttam, az ismerõsök, barátok tekintetében pedig bíztatást.

"Istenem - imádkoztam - legyél velünk, segíts és áldd meg szolgálatunkat!"

Dalainkban az Istenhez vágyódó, a megváltás örömét átélõ és az Istennél békét találó ember képe jelent meg. Az igehirdetés szavai szintén arról szóltak, hogy életünkben legnagyobb kincs Istenhez való tartozásunk. Az, hogy Õ a miénk lehet. Minden vágyunkra és vágyakozásunkra egyedül Benne találunk választ, s ezt sem a pénz, sem a siker, sem a szerelem nem pótolhatják.

Köszönetre indította a szívemet az is, hogy gyülekezeteinkbõl többen nemcsak imádságaikkal, hanem jelenlétükkel is erõsítettek bennünket.

Reménységem volt ezen az estén, hogy Isten embereket fog megérinteni rajtunk keresztül. Reménységem ma is, hogy az Õ tanítványaiként az öröm, a világosság és az élet lángját gyújthatjuk meg az emberek szívében!